سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
گاهـــــــــــــی یادم میرود...

به نام او...

گاهــــــــــــی یادم میرود تاب آورم نبودنت را...

گاهــــــــــــی یادم میرود تو کمی دور تر ایستاده ای....

شده ای ســـــــــــــراب ...

شده ای رویـــــــــــــــــــا...

شده ای یک خـــــــــــــــواب دست نیافتنی...

یک آرزوی محــــــــــــــــــــال...

یک جــــــــــــــــــــــمله برای بعد از این...

گاهــــــــــــــی یادم میرود...

برای گرفتن دستــــــــــــــــــــــانت یک قدم کافی نیست...

گاهـــــــــــــــــی یادم میرود...

دور تر از آنی که وســـــــــــــــــــوسه نشانم میدهد....


+ نوشته شـــده در دوشنبه 92/11/28ساعــت 12:31 عصر تــوسط یاسمین | نظر